Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

 1. Alle prijzen, offertes en orderbevestigingen zijn vrijblijvend. Real-Parts-Holland aanvaardt geen verantwoordelijkheid indien prijswijzigingen niet, of niet tijdig, aan koper worden doorgegeven.
 2. Onze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden gelden steeds zonder uitdrukkelijk beding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Leveringstijden worden slechts bij benadering opgegeven, zonder dat Real-Parts-Holland daaraan gebonden is. Een redelijk te achten vertraging in de levering mag voor koper geen aanleiding zijn tot ingebrekestelling. Vertraging in de levering ten gevolge van stakingen, wegblokkades, bijzondere weersomstandigheden e.d. calamiteiten vormen voor Real-Parts-Holland overmacht.
 4. Indien een order tot stand komt door bemiddeling zijdens direct of indirect door Real-Parts-Holland aangestelde vertegenwoordigers, is er eerst sprake van een Real-Parts-Holland bindende overeenkomst – onder toepassing van deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden – indien en zodra deze order door Real-Parts-Holland is geaccepteerd.
 5. Betalingen dienen á contant te geschieden zonder aftrek van betalingskorting, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 6. Facturen dienen uitsluitend ter betaling van geleverde goederen. Hierop zijn geen wijzigingen mogelijk. Eventuele verschillen zullen – na kennisgeving daaromtrent zijdens koper – onder vermelding van het betreffende factuurnummer, direct door Real-Parts-Holland worden hersteld.
 7. Indien betaling niet binnen de geldende termijn heeft plaatsgevonden, behoudt Real-Parts-Holland zich het recht voor de aflevering van nog niet afgeleverde goederen op te schorten, totdat betaling heeft plaatsgevonden. In zodanig geval is Real-Parts-Holland gerechtigd de betalingstermijn voor deze nog niet afgeleverde goederen, alsmede voor andere toekomstige afleveringen ten nadele van koper te wijzigen. Indien koper niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, behoudt Real-Parts-Holland zich het recht voor koper vanaf de vervaldatum een rente van 1% (procent) per maand in rekening te brengen. Tevens zullen alle op de inning van Real-Parts-Holland vordering betrekking hebbende kosten aan koper in rekening worden gebracht.
 8. De geleverde goederen blijven, totdat algehele betaling van de factuur heeft plaatsgevonden, eigendom van Real-Parts-Holland (eigendomsvoorbehoud). Buiten medeweten van Real-Parts-Holland is het koper niet toegestaan deze goederen te belenen, te vervreemden en/of aan derden om niet in gebruik te geven, anders dan in het kader van de normale bedrijfsvoering.
 9. Reclames dienen binnen acht dagen na ontvangst van de goederen aan Real-Parts-Holland schriftelijk kenbaar te worden gemaakt, onder vermelding van het betreffende factuurnummer. Na deze termijn kunnen reclames niet meer in behandeling worden genomen. Retourzendingen zijn slechts toegestaan na goedkeuring door Real-Parts-Holland. In geval van fouten zijdens Real-Parts-Holland draagt Real-Parts-Holland de kosten van zodanige terugzending, echter uitsluitend indien de wijze van terugzending geschiedt op basis van door RealParts-Holland te geven instructies.
 10. Voor druk- en/of schrijffouten in de catalogi, folders, ander drukwerk en enigerlei correspondentie is Real-Parts-Holland niet aansprakelijk. De door Real-Parts-Holland in catalogi, folders en op onze website, en ander drukmateriaal geplaatste afbeeldingen dienen uitsluitend ter afbeelding van het product, en verschaft de koper niet het recht op levering van volledig identieke producten.
 11.  Real-Parts-Holland stelt zich niet aansprakelijk voor het al dan niet bestaan van enigerlei industrieel eigendomsrecht (zoals patent-auteurs-en/of ander oorsprongsrecht), verbonden aan de door Real-Parts-Holland waar ook ter wereld in het handelsverkeer gebrachte programma- en/of bijzondere producten. De controle op het eventueel bestaan van zodanig recht wordt als de uitsluitende verantwoordelijkheid van de afnemer beschouwd.
 12. Bij bestelling aanvaardt koper deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden, welke gedeponeerd zijn bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nummer 56871147.
 13. Op alle geschillen tussen Real-Parts-Holland en haar afnemers is het Nederlandse recht van toepassing.

E. van Egten, Directeur van Real-Parts-Holland Hoorn 133A 2404 HH Alphen aan den Rijn KVK nummer 56871147